loading...

Редица параметри на въздуха имат важно значение за здравето, работоспособността и качеството на съня на хората. Това са:

-    Въглероден диоксид  (CO2)

Това е газ, съставна част от атмосферния въздух. В природата той е с концентрация около 0.04% от въздуха или 400 ppm. В затворени обитаеми помещения неговата концентрация нараства драстично. По време на сън един човек отделя СО2 12 л/час,  по време на офисна работа – 18 л/час, а при тежък физически труд – 63 л/час. Концентрация на СО2 до 700 ppm e нормална, до 1000 ppm e допустима. При концентрация 1000-2500 ppm е налице влошена работоспособност и сънливост, а концентрация от 2500 до 5000 е неблагоприятна за здравето. При концентрация над 5000 ppm не бива да се престоява в помещението повече от 8 часа.

-    Прахови частици с размер до 2.5µm (PM2.5) и индекс за качество на въздуха (AQI)

Този размер прахови частици са най-вредни за човешкото здраве, защото водят до увреждане на тъканите на белия дроб. Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве според нашето законодателство е 20 µg/m3. U.S. Environmental Protection Agency дефинира нивата за PM 2.5 и AQI за период от 24 часа и тук те са цитирани в следващата таблица:

 
Ниво  PM2.5 µg/m3   AQI 
 Добро     0 до 12.0  0 до 50
 Средно  12.1 до 35.5  51 до 100
 Нездравословно за
чувствителни групи
 35.5 до 55.4  101 до 150
 Нездравословно  55.5 до 150.4  151 до 200
Много нездравословно 150.5 до 250.4 201 до 300

-    Летливи органични съединения (VOC)

Летливите органични съединения (VOC)  се отделят като газове от някои твърди вещества или течности. Те включват разнообразие от химикали, някои от които може да имат краткосрочни или дългосрочни неблагоприятни последици за здравето. VOC се отделят от внушителен брой (хиляди) продукти, например бои и лакове, почистващи консумативи, пестициди, строителни материали и обзавеждане, офис оборудване, като копирни машини и принтери, коригиращи течности, копирна хартия, графични и занаятчийски материали, включително лепила и слепващи вещества, трайни маркери, репеленти за молци, освежители за въздух, горива и автомобилни продукти, материали за занимания в свободното време, химически почистено облекло и др.
Концентрация на VOC до 0.24 µg/m3 е нормална, от 0.25 до 0.5 µg/m3  допустима, 0.5 до 1.0 µg/m3  висока, а над 1 µg/m3  е опасна за човешкото здраве.

-    Формалдехид (HCHO)

Формалдехидът (HCHO) или метаналът е химическият прекурсор на много промишлени продукти, вариращи от лакове или бои до лепила и свързващи вещества, дори консерванти. Много малки количества от тези и други материали, съдържащи формалдехид, напр. материали на основата на дървесина, подови настилки или текстил, могат дълго време да замърсяват въздуха в затворени помещения. Поради особената си токсичност, формалдехидът е класифициран като канцероген от категория 1В в съответствие с Европейската директива за химичните вещества (CLP) като се предполага, че има канцерогенен потенциал за хората.
Концентрация на HCHO до 0.04 µg/m3 е нормална, от 0.05 до 0.08 µg/m3  е допустима, от 0.09 до 0.15 µg/m3 е висока, а над 0.15 µg/m3  е опасна за човешкото здраве.

-    Влажност (RH)

Следните препоръчителни стойности за нивото на влажността в обитаеми помещения са дадени от американското общество на инженерите за отопление, охлаждане и климатизация  ASHRAE (https://www.ashrae.org) и публикувани и на  уебстраницата на Central Heating & Air Conditioning Co. (https://www.centralhtg.com):

  • Комфорт: 30% - 60%
  • Препоръчително: 45% - 55%
  • Високо: 55% - 80% .

Оптималното ниво на влажност в помещението/ дома много зависи от персоналните предпочитания, облеклото и нивото на физическа активност.
При реализация на решение  „КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА“  се използват сензори за измерване на:
-    C02;
-    PM2.5;
-    VOC;
-    HCHO;
-    RH и др.

Някой от сензорите измерват отделни параметри, а други - група или всички от изредените по-горе параметри.
Основните функции на решението „КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА“ са:
- наблюдение (мониторинг) на параметри за качество на въздуха;
- поддържане в граници на основни параметри за качество на въздуха.

Основните функции на решението „КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА“ са:

- наблюдение (мониторинг) на параметри за качество на въздуха;
- поддържане в граници на основни параметри за качество на въздуха.

Поддържането на основни параметри за качество на въздуха става чрез управление на следните актуатори:
- рекуператорен вентилатор с директно електрическо управление;
- рекуператорен вентилатор с дистанционно IR управление;
- вентилатор;
- механизъм за отваряне на прозорец;
- овлажнител на въздух;
- изсушител на въздух;
- очистител на въздух.

Управлението може да бъде ръчно или автоматично с пропорционален регулатор.

Управление на РЕКУПЕРАТОР

Управление на ВЕНТИЛАТОР

Управление на овлажнител на въздух