loading...

Политика за поверителност

Политика за поверителност (PRIVACY)

Защитата на личните данни и осигуряването на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за нас.

С настоящата политика за поверителност 2 Грийн Хоумс ООД  Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с търговските ни отношения, в изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни

Личните данни се обработват от 2 Грийн Хоумс ООД  с ЕИК 205214589,
със седалище: гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Александър Паскалев“,  Битов комбинат, имейл: 2greenhomeoffice@gmail.com, телефон +359 888 983188.

Лични данни, които обработваме

2 Грийн Хоумс обработва следната информация за Вас:
- Име, презиме и фамилия;
- ЕГН – в случай на необходимост - както е при издаване на фактура към физическо лице;

- Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
- Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме Вашите лични данни

2 Грийн Хоумс обработва само тези данни, които са необходими за изпълнение на задължения по търговска сделка и/или договор, ако е сключен такъв.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви изпращаме информация и да водим кореспонденция, свързана изцяло с търговските ни взаимоотношения: изпращане на писма, оферти, договори, фактури, сертификати и други документи.

Основание за обработване на Вашите лични данни

Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
- обработването е необходимо за изпълнението на договор с Вас;
- на основание легитимния интерес на 2 Грийн Хоумс за целите на търговската дейност.

Разкриване и предаване на лични данни

При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, 2 Грийн Хоумс може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
- Доставчици на услуги (експерти по информационна сигурност, счетоводител, адвокати). 2 Грийн Хоумс превъзлага на други лица някои спомагателни дейности, свързани със сключване и изпълнение на поръчката или договора, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността. В тези случаи е възможно 2 Грийн Хоумс да разкрие лични данни на тези лица само при наличие на основателна причина за това, въз основа на писмен договор с получателите и при достатъчно гаранции, че същите обработват данните законосъобразно и осигуряват достатъчно ниво на защита;
- На други лица в изпълнение на законови задължения на 2 Грийн Хоумс или по искане на компетентни публични органи, ако има такива.

2 Грийн Хоумс ООД  не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни

2 Грийн Хоумс ще съхранява личните Ви данни, докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:
- за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на договора.

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни

Имате следните права във връзка с Вашите лични данни, обработвани от 2 Грийн Хоумс ООД :

- Право на информация
Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящата Политика за поверителност.

- Право на достъп
Имате право да получите потвърждение от 2 Грийн Хоумс дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва 2 Грийн Хоумс за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който 2 Грийн Хоумс ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който 2 Грийн Хоумс е получил данните Ви.

- Право на коригиране
Имате право да поискате от 2 Грийн Хоумс да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, които се отнасят до Вас.

- Право на изтриване
Имате право да поискате от 2 Грийн Хоумс да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:

- личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;

- при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите на търговските отношения;

- бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение.

2 Грийн Хоумс може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за:

- спазване на правно задължение на 2 Грийн Хоумс, което изисква обработването;

- установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- Право на ограничаване на обработването
Имате право да изискате от 2 Грийн Хоумс да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:

- докато оспорвате точността на личните Ви данни, за срок, който позволява на 2 Грийн Хоумс да провери точността на данните;

- ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

- ако 2 Грийн Хоумс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- Право на възражение
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от 2 Грийн Хоумс ООД  до Комисията за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2.

Допълнителна информация

За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на Вашите лични данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, моля да се обърнете към 2 Грийн Хоумс на посочените по-горе данни за контакт.